ADDIS ALEM SLO c/ Vallespir 44 (Sants) – Barcelona hola@addis-abeba.es TELÈFON: 934 094 037

Tractament dades personals

En Addis Alem SLU en endavant i resta de documentació Addis-Abeba Restaurant, tractem la informació amb la finalitat de gestionar la relació ens uneix amb el client, gestionar l’enviament dels productes i / o la informació sol·licitada, i facilitar als interessats ofertes i productes del seu interès.

Tractaments:

a. Atenció i gestió de les comandes realitzades a Addis-Abeba Restaurant. Les dades personals recollides seran objecte de tractament, tant automatitzat com convencional, per poder contactar amb l’usuari per tal d’atendre i gestionar les comandes realitzades. Addis-Abeba Restaurant, podrà tractar les seves dades per a les comandes que es poguessin realitzar en el futur, amb la finalitat de millorar i agilitzar el servei. La negativa a proporcionar les dades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als que eren sol·licitats. Els clients que realitzin una comanda, rebran un correu electrònic a l’adreça electrònica indicada amb les dades d’aquesta, de manera que autoritza a Addis-Abeba Restaurant, a l’enviament de l’esmentada comunicació per a aquests efectes per donar compliment a la normativa actual. Addis-Abeba Restaurant l’informa que pot concedir a altres empreses i / o persones, les dades de la seva comanda perquè aquest pugui ser gestionat i enviat al seu domicili, sempre que vostè ho hagi requerit durant el procés de comanda. Així mateix, Addis-Abeba Restaurant ofereixen la possibilitat de realitzar comandes telefòniques per recollir en botiga i a domicili. Addis-Abeba Restaurant aplicarà les mateixes accions i condicions indicades anteriorment. El Client declara i garanteix que tota la informació que facilita als Addis-Abeba Restaurant a través dels diferents formularis web, telèfons i / o correus electrònics, així com qualsevol altra informació personal que proporcioni, que aquesta és completament veritable, actualitzada i completa, i es compromet a comunicar tota modificació o actualització en les seves dades.

b. Atenció de queixes, reclamacions o suggeriments. Per tal de poder realitzar una correcta atenció de les queixes, reclamacions o suggeriments que pugui remetre a Addis-Abeba Restaurant, aquesta tractarà les seves dades per a procedir a la contestació, esmena o incorporació de les mateixes d’acord amb la relació derivada del producte sol·licitat.

c. Normativa en matèria de seguretat general de productes. Addis-Abeba Restaurant podrà tractar les seves dades amb l’única finalitat de poder donar compliment a la normativa.

d. Realització d’activitats de segmentacions per a l’enviament de comunicacions comercials. Per a la personalització dels productes que li puguin interessar i per poder oferir als seus clients promocions o campanyes ajustades a les seves preferències o historial de consum, Addis-Abeba Restaurant basant-se l’interès legítim, podrà consultar fonts internes i es podrà seguir un procediment automatitzat en relació amb patrons comuns. Així mateix, Addis-Abeba Restaurant consultarà el seu comportament històric en les comandes que hagi pogut realitzar en el passat. En qualsevol cas, el client sempre podrà oposar-se a aquest tractament a través de correu electrònic.

e. Accions comercials per part d’Addis-Abeba Restaurant, sobre productes, promocions i serveis. Addis-Abeba Restaurant li enviarà, tret que ens comuniqui el contrari, comunicacions comercials referents als seus productes, promocions o serveis (a través de correu, mailing, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic), basant-se l’interès legítim i d’acord amb l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, tret que vostè indiqui el contrari, oposant-se a això per mitjà dels canals habilitats a l’efecte i / o per email.

f. Atendre i gestionar adequadament la sol·licitud d’informació a Addis-Abeba Restaurant. Les dades personals recollides seran objecte de tractament per tal de poder contactar amb l’Usuari, per atendre i gestionar adequadament la sol·licitud d’informació.

Temps de conservació de dades personals

Addis-Abeba Restaurant complir el que disposa la normativa vigent pel que fa al deure de supressió de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la fi o els fins per als quals va ser registrada, bloquejant la mateixa, per tal de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d’aquestes responsabilitats. Un cop transcorrin aquests terminis, s’eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

Legitimació per al tractament de les seves dades

Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries, i en cap cas està obligat a facilitar, però la seva no comunicació podrà afectar a la finalitat del servei o la impossibilitat de fer-ho.

Drets sobre les seves dades: Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, Dret de rectificació o supressió de les seves dades, Dret d’oposició, Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els titulars de les dades personals obtingudes podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social d’Addis-Abeba Restaurant (Carrer Vallespir 44 de Barcelona) o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, hola@addis-abeba.es, incloent en ambdós casos nom complet amb cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI / NIE o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent. Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets a la pàgina web de l’autoritat de control nacional de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Retirar el consentiment

Vostè té el dret, des d’aquest moment o en qualsevol moment posterior, a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En aquest cas, Addis-Abeba Restaurant, deixarà de tractar aquestes dades, excepte per motius legítimament imperiosos o l’exercici defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà retirar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades dirigint una comunicació per escrit al domicili social d’Addis-Abeba Restaurant (Carrer Vallespir 44 de Barcelona) o al correu electrònic habilitat a aquest efecte hola@addis-abeba.es, incloent en ambdós casos nom complet amb cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI / NIE o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent.

Reclamació en cas de tractament de dades incorrectes

Pot dirigir les seves reclamacions per escrit al domicili social d’Addis-Abeba Restaurant (Carrer Vallespir 44 de Barcelona) o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, hola@addis-abeba.es o també comunicar-ho a l’autoritat de protecció de dades que correspongui.

Seguretat i actualització de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que Addis-Abeba Restaurant ha adoptat totes les mesures d’índole organitzativa i tècnica necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua, i / o accessos i tractaments no autoritzats, tal com exigeix ​​la normativa, si bé la seguretat total no existeix. És molt important que, per mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació dels mateixos o detecti una modificació o alteració no autoritzada.

Confidencialitat

Addis-Abeba Restaurant l’informa que les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases de tractament de les seves dades. No se cediran dades a tercers, excepte en els casos expressats en el present text, en els legalment previstos, o en cas que l’interessat ens hagués autoritzat expressament.

Tractament de dades per part de Comandea Food Delivery Service

Comandea Food Delivery Service no realitzarà cap tractament de les dades generades per Addis-Abeba Restaurant a través d’aquest sistema, a excepció dels requerits per proporcionar servei a Addis-Abeba Restaurant. Comandea Food Delivery Service proporciona el servei de gestió de comandes en línia a Addis-Abeba Restaurant, qui ho farà servir per a la seva fi de forma exclusiva i com a únic i màxim responsable del seu ús, de totes les dades recollides, emmagatzemats i processats a través d’aquest servei i l’ús, tractament i emmagatzematge futur que li vulgui donar. Per aquest motiu, Comandea Food Delivery Service i qualsevol tercer relacionat amb aquest, s’exonera de tota responsabilitat derivada de la utilització d’aquest servei i les seves dades.